Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Inhabilitet for vergen

Vergen er inhabil til å handle for den vergetrengende, når vergen, eller noen som vergen står nær, har motstridende interesser med personen som har verge. Dersom du er verge for din bror og dere begge er arvinger etter en avdød tante, vil du være inhabil i skiftet av dødsboet. Det vil da måtte oppnevnes en midlertidig verge for selve gjennomføringen av skiftet. Se vergemålslovens § 34.

Hvem anses å «stå vergen nær»? 

 

Det vil bero på en konkret vurdering. Det avgjørende vil være om forholdet mellom vergen og personen er av en slik art at det kan være en fare for at vergen identifiserer seg med vedkommende person, og at vergen vil kunne sette denne personens interesser foran interessene til den han eller hun er verge for. Både følelsesmessige eller økonomiske bånd vil kunne medføre at vergen er inhabil. 

Inhabilitet gjelder både fysiske og juridiske personer (f.eks. ens arbeidsgiver). Følgende personer anses alltid for å være nærstående:

 

-   Vergens ektefelle/samboer

-   Vergens foreldre, barn og søsken + deres ektefeller

-   Ektefellens/samboers foreldre, barn og søsken

-   En person som vergen representerer, f.eks. ens arbeidsgiver

 

Hvis vergen er inhabil, skal det oppnevnes en midlertidig verge  

Det gjøres unntak for foreldre. En far eller mor kan som verge for eget barn ivareta barnets interesser overfor andre av sine barn og overfor andre nærstående. Det at barna for eksempel i et arveoppgjør har motstridende interesser, utelukker ikke at vergen kan ivareta alle sine barns interesser. Vergen kan likevel ikke ha egne interesser som strider mot barnas interesser. 


( Sist endret: 22.05.2017)